Go to top

Delen

Inschrijven voor 8 oktober 2017

Alle informatie nog even op een rij
All info about Wassenaars 15 summed up. 
View this email in your browser
 

Aanstaande zondag gaan we los!
For English scroll down.

Aan de vooravond van de vijfde editie van De 15 van Wassenaar sturen we je een complete update met alle informatie over aanstaande zondag. Estafette lopers krijgen nog een extra mail.

Startnummers, loopshirts & registratie
Alle startnummers staan vanaf woensdag vermeld op de website. http://www.de15vanwassenaar.nl/jouw-uitdaging/geregistreerde-lopers/  Als je nog niet betaald hebt staat er een kruisje achter je naam. Betaal dan snel of neem het inschrijfgeld mee naar de start. 

Startnummers kunnen op VRIJDAG (09.30-20.00) en ZATERDAG (10.00-17.00) worden opgehaald bij LJ Sport in de Langstraat. 
Op zondag kan dit voor de start ook op Blauw-Zwart:
tussen 12.00 en 14.00, voor de start.

Bestelde loopshirts zijn niet bij LJ Sport af te halen. Dat moet op Blauw-Zwart. Dat geldt ook voor starnummers die nog niet betaald zijn.

Faciliteiten op Blauw-Zwart
Op Blauw-Zwart vind je de volgende gratis faciliteiten:

  • Garderobe, bewaakt tijdens loop. 
  • Volop douchegelegenheid
  • Ruime kleedkamers

Dus neem een fris setje (witte dans-) kleren mee! 

De start en de race:

Op Blauw-Zwart is op het trainingsveld voldoende ruimte om je warming up te doen. Onze sportpartner en subsponsor Aerofit verzorgt de warming up.

Rond 14.15 vullen de startvakken zich met lopers. Iedereen die denkt binnen de 70 minuten te lopen (ca 30 man) wordt verzocht in het eerste vak te gaan staan. Hun startnummers worden voorzien van een "Snelle Jelle-stip".

De 1.10 - 1.20 lopers graag in het 2de vak en de rest in vak 3.
Je tijd gaat pas lopen als je over de lijn heen loopt, dus maak je geen zorgen over het startschot. 


De route is bewijzerd met borden aan lantarenpalen en krijtpijlen op het wegdek. Bekijk de route vooraf, dan heb je vast een idee. Op alle belangrijke punten staan verkeersbegeleiders die aan jouw veilige doorgang werken. Je vindt de route hier: DOWNLOAD HIER 

In principe loop je de hele route links op de weg, tenzij anders aangegeven. 
Er zit een stuk in waar je elkaar tegemoet loopt: Bij KM7 loop je op de Kerkebos- en Teylingerhorstlaan AAN DE LINKERZIJDE. Na het halfwaypunt met fruit in hand en mond loop je weer 
AAN DE LINKERZIJDE, waarbij je dus langzamere lopers tegemoet loopt. HOUDT HIER DUS TELKENS DE LINKER WEGHELFT.


Na de finish & Afterparty: 

Nadat je gefinished bent krijg je jouw medaille, een sportdrank en nog meer fruit. Iets verderop krijg je een baksteen en een bloem, waarmee je naar het fotomoment loopt.
Na de foto leg je jouw baksteen bij jouw goede doel. Maak je keuze uit:
Lokaal: Meddin Hevenhuis voor zelfstandig wonende mensen met beperking, Nationaal: Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie of Internationaal: de Victory Primary School in Uganda via het Wassenaarse Run for Rio.
Daarna krijg je 4 consumptie munten (=2 biertjes) en kan je je mengen in het publiek. 
Bovenstaande routing wordt met dranghekken begeleid. Klim hier dus niet overheen, want dan mis je de steen, de foto of de drank-munten! 

De afterparty is semi-besloten, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. Jouw supporters, familieleden en vrienden zijn net als alle vrijwilligers en betrokkenen van harte welkom op Blauw-Zwart. Nodig ze uit om jouw prestatie met je te vieren. 

Dit jaar draait DJ Robbin de afterparty. Voor, tijdens en na de prijsuitreiking houdt hij de spieren los en de lichamen in beweging. Maar er is ook een foodcourt met snackcar, hamburger stand, smoothies, IJs van Mathijs, etc. Rond 16.45 begint de prijsuitreiking met een goedgevulde prijzenkast. 

Voor drankjes werkt de barploeg van Blauw-Zwart met muntjes van 1 euro. Je krijgt er 4 na het fotomoment, estafette lopers krijgen er 2. Binnen zijn er meer te koop, je kunt pinnen. De foodpartners accepteren ook dezelfde munten.

Sponsoren, essentieel voor De 15 & foto en videopartners

We zijn erg blij met de bedrijven die De 15 van Wassenaar een warm hart toedragen. Familierestaurant De Schulpwei is reeds vanaf de eerste editie d
e hoofdsponsor van De 15. Met sub-sponsoren Aerofit en LJ Sport hebben we prachtige partners op het sportieve vlak. Daarnaast vragen we graag jullie aandacht en warme symphatie voor de verschillende kilometer sponsors. Alle supportende bedrijven vind je op de website

Rijam Videoproducties zal ook dit jaar weer een impressie van De 15 maken. Jacq Bus fotografeert langs de route. 

Coming Sunday at 14.30 the party starts!

On the eve of the fifth edition of the 15 Wassenaar we send you a complete update of all information about coming Sunday.

Start numbers, running shirts & registration
All start numbers are listed on the website from Wednessday onwards. If you didn´t pay yet there is a nice dot behind your name. You can pay by bank quickly or bring cash on Sunday.   

Start numbers can be picked up at LJ Sport on FRIDAY (09.30-20.00) and SATURDAY (10.00-17.00) in the Langstraat.
On Sunday the numbers are distributed from Blauw-Zwart: 
between 12.00 and 14.00, before the start.
If you ordered a runnershirt: collect it at Blauw-Zwart. Not at LJ Sport.
Also unpaid startnumber only at Blauw-Zwart

Facilities at Blue-Black / Blauw-Zwart
On Blauw-Zwart we offer you the following free services:

  • Wardrobe guarded during the race.
  • Sufficient  shower facilities
  • Spacious dressing rooms

So take a fresh set of (white) clothes with you!

The start and the race:

On the training field of Blauw-Zwart there is sufficient space to do your warming up. Our sportparner Aerofit gives a professional warming up. 
 
Around 14:15 the start boxes are filling up with runners. Anyone who thinks he'll run within 70 minutes (about 30 people) is invited to stand in the first box, next to the startline. They'll get a mark on their startnumber to get acces.
The 1:10 to 1:20 runners line up in the 2nd section and the remaining runners in box three.
Your time will only start when you walk across the line, so do not worry about the launch.

The route is guided with signs on lampposts and chalk arrows on the pavement. Check the route in advance, so you'll have a clue. On all major junctions traffic supervisors are working on your safe passage.

Important things about the trail: DOWNLOAD THE MAP

Unless indicated different, you run on the left hand side on the road itself, not the sidewalk.
From KM7 to KM8 you trespass other runners. Run AT THE LEFT. After the halfway point with fruit in hand an mouth again stay on the LEFT, for 300 meters you'll see slower runners on your right hand side. SO KEEP THE LEFT side of the lane.

After the finish & Afterparty:

After you finished get your medal, a sports drink and more fruit.
A little further you'll get a brick and a flower, which allows you to go to the photo moment.
After the photo you put your brick to your charity. Choose from:
Local: Meddin Harbour house, National: Princess Maxima Centre or International: A primary school in Uganda through Run for Rio.
After that you get four  tokens (=two beers) and you can mingle in the crowd.
The above routing is guided by fences. Don't climb over, because you miss the stone, picture or beverage tokens!

The afterparty is semi-private, so the more the merrier. Your supporters, relatives and friends are welcome, just like all the volunteers and participants. Invite them to celebrate your achievement with you.

This year we have DJ Robbin at the afterparty. Before, during and after the prizegiving ceremony he keeps the muscles active and the body moving. There is also a food court with Snackcar, hamburger stand, smoothies, ice cream booth, etc. Around 16:45 the prizegiving ceremony starts with a well-stocked trophy cabinet.

For drinks and food we work with one euro tokens. You get 4 of them after the photo opportunity. Inside the club there is a token cashier. Pin possible.

Sponsors are essential for the 15 - Photo & video partners

We are very pleased with the companies that support Wassenaars 15. Family Restaurant De Schulpwei is the main sponsor of The 15 already from the first edition, With the sub-sponsoring by Aerofit and LJ Sport we have wonderful partners in the sporting arena. In addition, we would like to ask your attention and warm sympathy for the various kilometer sponsors. All info about the supporting companies is available on the website.

Rijam Video Productions will once again make an impression on the 15. Jacq Bus takes pictures on the route.